مشخصات فردی رئیس دانشکده علوم انسانی 
نام: قاسم  barani baf18
نام خانوادگی: بارانی
مرتبه علمی: استادیار
 رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی