مشخصات فردی رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام: سعید  Untitled 1ghorbani dc7b2
نام خانوادگی: قربانی
متولد:  1360
مرتبه علمی: استادیار
 رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی