مشخصات فردی رئیس دانشکده علوم انسانی

نام: قاسم

نام خانوادگی: بارانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی       

  barani baf18