جدول مسئولین دانشکده تربیت بدنی

رئیس اداره آموزشی و دانشجویی:  محمدعلي زنگانه                

     

 

رئیس اداره پژوهش :  داوود خسروی

     
                                  داود خسروی