جدول مسئولین دانشکده تربیت بدنی

کارشناس آموزشی و دانشجویی: عباسقلی اسلانی              

aslani abbs11 962fb 2c3da

     

 

رئیس اداره پژوهش :  داوود خسروی

     
                          داود خسروی