جدول مسئولین دانشکده تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی:

محمدعلي زنگانه

رئیس اداره پژوهش : داوود خسروی داود خسروی