جدول دروس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

       

 *کارشناسی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه برادران ورودی88                                    مشاهده
 *کارشناسی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه برادران ورودی 89   مشاهده
 *کارشناسی پیوسته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه خواهران ورودی 88  مشاهده
 *کارشناسی پیوسته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه خواهران ورودی 89  مشاهده
 *کاردانی مربیگری   مشاهده
 *کاردانی معلمی  مشاهده
 *کاردانی پیوسته تربیت بدنی برادران  مشاهده
 *کاردانی پیوسته تربیت بدنی خواهران   مشاهده
 *کارشناسی پیوسته برادران  مشاهده
 *کارشناسی پیوسته خواهران مشاهده
 *کارشناسی ناپیوسته 86  مشاهده
 *کارشناسی ناپیوسته 91  مشاهده
 *جدول ترمی کاردانی پیوسته خواهران  مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته  مشاهده
 *جدول دروس علوم زیستی برادران  مشاهده
 *جدول دروس علوم زیستی خواهران  مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی  مشاهده