جدول رشته ها و مقاطع موجود

ردیف

دانشکده

گروه

نام رشته

مقطع

1 تربیت بدنی تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی -مدیریت ورزشی دکتری
2 تربیت بدنی تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دکتری
3  تربیت بدنی  
  تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش  

  كارشناسي ارشد
4 تربیت بدنی تربیت بدنی مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی کارشناسی ارشد
5 تربیت بدنی تربيت بدني تربیت بدنی و علوم ورزشی-بيومكانيك ورزشي   كارشناسي
6 تربیت بدنی تربيت بدني تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتارحركتي كارشناسي

7

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی و علوم ورزشی-فيزيولوژي ورزشي

كارشناسي

8

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مديريت ورزشي

كارشناسي

9

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی و علوم ورزشی-ورزش همگاني

كارشناسي

10

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربيت بدني وعلوم ورزشي

كارشناسي

11

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی وعلوم ورزشي

کارشناسی ناپیوسته

12

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی

کاردانی پیوسته

13

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی-مربیگری

کاردانی

14

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی-معلمی

کاردانی