جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
1-تربيت بدني

سعید قربانی

كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته/كارداني/كارداني پيوسته