جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
1-تربيت بدني و علوم ورزشی

دکتررضایی شیرازی 

دکتری/کارشناسی ارشد/كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته/كارداني/كارداني پيوسته